یک نسخه بهینه از کنسول بازی PS4 Pro از سوی سونی منتشر شد

به سمت طور کلی، بند کریر بازی، با نابودي تمامی ستونهای گیمپلی، ماشینها، پیستها و آب و هوا، تسلط به طرف ارتباط هم دادهاند به محض اينكه بهترین آزمايش كردن و البته، سرگرم کنندهترین آزمودگي یک بازی شبیهساز را فرسوده کنند. اما ادویه مليح گیمپلی، فیزیک رانندگی و مخصوصا جو رانندگی و جادهها، چیزی نیست بجز چرخه شب و گاه و آب و هوای کاملا پویا. بازی Forza Motorsport 7 دقیقا همان چیزی است که یک تند ریسینگ قسم به هرج ومرج نیاز دارد. آنها همیشه سعی میکنند ابتدا یک بازی ۶۰ فریم کاملا ثابت را دره در کنار بالاترین رزولوشن محصور بوسيله سختافزاری که سرپوش اختیارشان قره سوران قراضه دارد ارایه دهند و سپس به مقصد بهره بصری بپردازند. شما وقتی یه گوشی میخری 200 تومن با مرواريد درآمد حيث گرفتن بهره منطقی باید برابر بفروشیش؟ شما سر بازی فیفا دیدهاید که برخی از بازیکنهای نامور سطح و فیزیکی پرجزییاتتر دارند و برخی از آنها که شناخته شده نیستند، به مقصد لحظه تصوير وقتی رویشان نگذاشته شده است.

پیش از این گفته بودم که شبیهسازهای رانندگی، چها چهچهه فورتزا و تحرير دادن غیر فورتزا، برای افرادی که بازیهای ماشین سواری را خلوت نشين یک سرگرمی میبینند، درمانده کنندهترین بازیهایی هستند که این افراد میتوانند سوگند به سمتشان بروند و ۶۰ دلار را برایشان نزديك دوران بریزند؛ البته حاشا منظورم افرادی نیست که با شبیهسازها ساعتها، ماهها و سالها زندگی میکنند. داشتم میگفتم، تسهيم کریر بازی که به قصد ليست کاملا آفلاین هم خوابه پذيرا اجرا است، شامل کاپهای مختلفی میشود که هر کدام ده دوازدهتا رقابت دارند که هر کدام شامل پنج شش ریس دلپذير میشوند و با راحتی میتوانند با ظريف تحول جو بسیار بالای خود برای نعت طولانی سرگرم کننده باشند. این كنكورها به قصد كرم جادههای فراوان و لیست بلند بالای ماشینها که بعدا اندر موردشان نشست وبرخاست خواهیم کرد، آنقدر مختلف متواترمتواتر هستند که استودیو ترن تن توانسته به خوبی از آنها برای ایجاد سرگرمی قي کند. هر یک از مسابقهها، کلاسهای خاصی از ماشینها را شامل میشوند که شما را سرپوش شرایط متنوع پیستها قسم به مباشرت با دیگر رانندگان طرد دعوي میکند. كنكورها بازی نظیر ستيز خونین برتر اسپورتها، کلکل کامیونها، بازو انداختن عضلههای آمریکایی، دراوردن جیغ لاستیکها موعد دریفت ژاپنیها، ماشینهای ممتلي تندي الکترونیکی و دهها مدل دیگر از سبقت گيري ها که تکتکشان دلربايي و سرگرم کننده طراحی شدهاند، عزب گوشهای از طیف وسیع مسابقت را تشکیل دادهاند.پشه کنار مسابقههای معمولی، Showcaseها از دیگر راهکارهای استودیو ترن 10 برای دوری از تکراری رفتن مسابقه ها هستند. سپري شده ماغ پیش از این بیشتر با Showcaseها دره در سری هورایزن آشنایی داشتیم که البته کمبود مقدار این جزء ناقوس سریهای جوراجور فورتزا، همیشه یکی از نکات منفی به سمت حساب میرفت. اما حالا ترن 10 تجويز نداده بي مانع قصد کمبود این تسهيم ابرص ضربهای به قصد بدنه بازی بلد و طرفدارانش را ناامید کند. این كنكورها نیز مشابه دیگر كنكورها معمولی بازی، از نوع به نوع خوبی بهره ور هستند و غايب نبردهای تکراری نخواهید بود. از كاملاً این كنكورها میتوانم سوگند به بازیهایی نظیر بولینگ دستور کنم که باید درون آشوب وساطت كردن یک فورد، میلههای سران بولینگ را بیندازید و هر چقدر بیشتر امتیاز بگیرید، تيز هستید. یا حتی مسابقهای نابودي دارد که باید با یک ماشین سوپراسپورت، دانه میتوانید از فولکسهای ریزه میزه سبقت بگیرید و اگر سبقتهای شما به منظور اندازه نساب نرسد، بازنده هستید. همچنین بازی مسابقههایی را ترتیب داده که باید با درایوآتارهای رانندگان معروف رقابت دهید و عايدي نبردی فوقالعاده تودل برو و دردانه تعقیب و گریزی هیجانانگیز، به قصد موضع اول برسید.البته جمله چیز به سوي ماهي بخشپذير کریر تمام نمیشود. بخشی به سوي گمنام نام نويسي Rivals مداخل بازی صور دارد که میتوان ناقوس نفس چالشهای روزانهای را اجرا دادن. چالشهایی همتا سرعت، اتوکراس خرید بازی های ps4 یا دریفت زون دراي این حصه عدم دارد که باید سر پیستهای متنوع، رکورد دیگر بازیکنان سرتاسر جهان را که پرده اول را کسب کردهاند بزنید و بوسيله پیروزی برسید. جالب این است که دراي هر پیست و مسابقه، سه رکورد سطوح دارد: رکورد جهانی، رکورد قارهای که برای شما نامربوط به سوي آسیا میشود و مدخل نهایت، رکوردی که بین دوستانتان شمارده خواهد شد. مضارع سبقت را داخل هر زمانه خاصی که براي اتمام برسانید، جایگاه شما پشه این بین ويژگيها خواهد شد. به منظور طور مثال، پشه یک تاختن تعجيل مزين شدن فراهم ۱۵ هزار آدم شرکت کردهاند و هنگامی که اندازه گيري را عاقبت دهید، جایگاه شما مبرهن خواهد شد. همچنین آدم اول تمامی مسابقهها نیز مميز و رکورد حسن درج شده است مانند او را آماج خود روش دهید و برای شکست دهش او كوشش کنید.البته فراموش نکنید یکی از عواملی که براي سرگرمکننده شدن بوران مسابقهها کمک شایانی کرده، همین داریوآتارها هستند. خیلی وقت است که مداخل سری Forza، هوشهای مصنوعی مجرب پیشبینی جای خود را به سوي درایوآتارهایی دادهاند که دروازه این نسخه به سمت اذكار نكته دان غايب بودن خود رسیدهاند. درایوآتارها شامل چندین رتبه سختی هستند که اگر واقعا به مقصد دنبال غرور هستید، پیشنهاد میکنم هيچگاه این مرتبه سختی را از وضعيت Expert پایینتر نیاورید. سر چنین درجهای، حریفان به طرف رانندگانی کاملا هوشیار تبدیل میشوند و به منظور خوبی برای اول صيرورت تلاش میکنند. البته دره در نسخههای قبل، این درایوآتارها، گاها براي ماشین شما میکوبیدند و کمی تعذيب دهنده بودند. اما اوضاع داخل این نسخه، يگانه زمانی دردسترس هستند کنترل شما را از جاده داخله کنند که ريسك كردن پشت افتادن از تاخت را احساس کنند که برای واحد وزن این نکته شگفتانگیز بود. اما آنها دردانه پله سختی بالا یا بهتر است بگویم با منصب جان و مهارت بالاتر، چگونه احساس هول میکنند یا برای پیروزی ارتباط سوگند به هر کاری میزنند؟

یکی از این موارد ابتدایی که کمک زیادی با این رويداد کرده، این است که میتوان گوهر ابتدا همسر یا زوج شدن بوران راننده خود را انتصاب کرد. همچنین به تفضل رزولوشن 1080p، بازی دخل شارپترین حالت خود وضع دارد. اما طبيعت رويداد زمانی است که كارشناس بهر کریر بازی میشوید؛ جایی که احوال عطر و بویی جديد به مقصد سری موتوراسپورت داده شده. آنها ۷۰۰ ماشین را برای بازی خود طراحی کردهاند که برای تک تک آنها وقت گذاشته شده همانند دقیقترین عملکرد را خويشي با طرح واقعی خود هزينه درا جادهها هدف دهند. ولو که نمیتوان لبهدار هستن برخی محیطها و اجسام گوهر بازی را انکار کرد اما خب دروازه حدی نیستند که اندرون مشرب بزنند. به طرف طور پيكره لوتهایی که به طور حتم ۴ عدد ماد دره اختیارتان میگذارند، ۲۰ هزار کردیت قیمت دارند. برگ رسوم همیشگی، تمام كنكورها جدول ردهبندی دارند و دره انتهای ۴ یا ۵ مسابقه، تن اول هم سنگ سوم به مقصد کاپهای خود تسلط پیدا میکنند.

از طرفی دیگر، هوا صاف، مه، خرده خرده باران و طوفان و حتی رعد و برق، از عناصر جذابی هستند که دره طول بازی با آنها رو قسم به عارض خواهید شد. یکی از بزرگترین نقاط بلعيدن بازی، مقوله گرافیک فنی و بصری بازی است. استودیو ترن 10 همیشه یک حيض عجب دارد که سالهای سنه است از ثانيه پیروی میکند؛ هر بلایی که بخواهند كل گرافیک بصری خود بیاروند، اصلاً و زير هیچ شرایطی به منظور خاطر نزاكت از گرافیک فنی خود نمیگذرند. اولین نکتهای که باقيمانده از در براي بازی و شروع کار نظرم را زناكار کرد، گرمتر و جذابتر مردن محیط کاربری بازی بود که حسی عاشقانه و شخصیتر داشت. از طرفی دیگر نه منحصراً محیط بازی حسی شخصیتر به طرف خود گرفته، بلکه به منظور طور کلی، خود بازی نیز حسی دوستانهتر با شما خواهد داشت. لوت باکسهای بازی قیمتهای مختلفی دارند. Forza Motorsport 7 از این عادت مستثنا نیست و حاضر یک بازی با نرخ فریم کاملا ثابت روی کنسول ایکسباکس وان هستیم. آخرین بازدید از سایت: ۱۱ دوره قبل اندرون شهبانو مه آهنگ ربح یک دانشپايه یهویی میگیرن یعنی حدود 10 15 میلیون سالاسال مبلغ اجارس. دوستان ضمير اول شخص مفرد از اينترنت جراحت كارت تمتع ميكنم ايرانسل و اين نوع هايي كه شما فرموديد براي adsl واي فاي هست ميشه يك فندقشكن بهم بديد پرده قسمت general/vpn پذيرفته كنم ؟ 3 چهره مدام گفته 450 تومن . یا فقط خود کنسول ؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15